Samenvatting

 

(Volledige tekst: www.globalsocialprotectioncharter.eu)

Het Handvest herinnert aan de internationale instrumenten voor de verdediging van de mensenrechten en aan de Constitutie van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) dat stelt dat duurzame vrede niet mogelijk is zonder sociale rechtvaardigheid.

Het Handvest stelt dat sociale bescherming een voorwaarde is voor sociaal burgerschap en onlosmakelijk verbonden is met een maatschappelijk proces van structurele solidariteit.

Het Handvest stelt dat sociale bescherming veel meer is dan armoedevermindering en bedoeld is om de armoede uit te roeien en te voorkomen, zowel als om de ongelijkheid te beperken. Sociale bescherming bestaat uit sociale zekerheid, sociale bijstand, arbeidsrecht en sociale diensten. Het is een belangrijke verantwoordelijkheid van de overheid en moet op een participatieve en democratische manier tot stand komen.

Het Handvest betreurt de huidige economische en sociale crisis zowel als de negatieve gevolgen voor de bestaande systemen van sociale bescherming van neoliberaal en conservatief beleid.

 

Principes:

 1. Sociale bescherming is gebaseerd op rechten en op solidariteit en moet zijn vastgelegd in wetgeving.

 

 1. Sociale bescherming kan geen winst nastreven.

 

 1. Sociale bescherming moet duurzaam gefinancierd worden door middel van sociale bijdragen, belastingen en/of internationale solidariteit.

 

 1. Sociale bescherming moet universeel voor alle inwoners zijn.

 

 1. De mechanismen voor sociale bescherming moeten minimaal de IAO Conventie 102 van de IAO respecteren.

 

 1. Sociale bescherming omvat eveneens een aantal sociale diensten.

 

 1. Staten moeten het programma voor decent werk en de fundamentele arbeidsnormen van de IAO naleven.

 

 1. Staten moeten een minimum loon vaststellen voor een waardig leven.

 

 1. Staten moeten gepaste maatregelen voor sociale bijstand aannemen.

 

 1. Staten moeten de verschillen tussen mannen en vrouwen op het vlak van sociale bescherming wegwerken.

 

 1. Staten moeten zorgen voor pensioenen die niet op bijdragen gebaseerd zijn voor mensen die niet op de arbeidsmarkt aanwezig zijn/waren.

 

 1. Staten moeten alle vormen van discriminatie wegwerken.

 

 1. Staten moeten de noodzakelijke maatregelen nemen om sociale dumping te vermijden, informeel en precair werk te beperken.

 

 1. Staten moeten de noodzakelijke maatregelen nemen om iedereen een gepaste levensstandaard te bezorgen.

 

 1. Staten moeten zorgen voor sociale beschermingsmaatregelen tijdens een humanitaire crisis en de rechten van vluchtelingen en migranten garanderen.

 

 1. Staten moeten de representatieve sociale partners bij de ontwikkeling van hun sociale beschermingsmechanismen betrekken.

 

 1. Om de burgerparticipatie te bevorderen is politieke vorming en opleiding noodzakelijk.

 

 1. Staten moeten de financiering van hun sociale zekerheid zo organiseren dat alle inkomenscategorieën op een billijke manier bijdragen.

 

 1. In hun akkoorden over internationale handel en investeringen moeten bindende sociale en belastingregels opgenomen worden.

 

 1. Sociale bescherming moet leiden tot sociale en economische verandering, rechtvaardige en duurzame samenlevingen met vrijwaring van het leven van mens en natuur.

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Een reactie op Samenvatting